Foreningens forankring.

Sophia Kristina Nielsen

Jeg hedder Sophia Kristina Nielsen, som stifter og formand for foreningen vil jeg beskrive opstarten:

Jeg kanaliserer fra ENHEDEN (også kaldet Skaberen, Kilden, Lyset, Gud m.m.) ENHEDEN bor i alles hjerter, ikke det fysiske, men det psyko-spirituelle bag brystbenet. Vi kan alle forbinde os med den lille stemme eller intuitionen og være Et med ENHEDEN, der vejleder os, når vi ikke længere lader os styre af egoet.

Jeg har fået til opgave at starte en bevægelse, hvor vi forener os i Enheden over hele landet og uden for landets grænser.

Foreningen Hjertets Visdom har adresse på Enghaven 9, Torslunde, 4520 Svinninge, da den følger formandens adresse.

Vi er 3 personer i bestyrelsen (2018), der samarbejder, så vi kan igangsætte forskellige aktiviteter.

Vi vil annoncere på hjemmesiden www.hjertets-visdom.dk og på facebook: Hjertets Visdom

hjertebillede malet af Nanny Buch Eyber

Bestyrelsen

Sophia Kristina Nielsen, formand, Enghaven 9, 4520 Svinninge tlf.24656084

Mail: sophiakristinan@gmail.com

 

Lisbeth Nielsen, kasserer, tlf. 23805034  Mail: lisbeth13@autlook.dk

 

Lizie Andersen, sekretær, tlf. 25117100  Mail: lizie1104@jubii.dk - lokal hjertegruppe Nykøbing: 

 http://www.hjertets-visdom.dk/436400244 

 

Sophias baggrund

Jeg hedder Sophia Kristina Nielsen. Jeg er ENHEDENS talerør. Hele mit liv har været en lang forberedelse til dette arbejde.

I min barndom havde jeg kontakt med engle og naturvæsner, men valgte at lukke af, for at tilpasse mig omgivelsernes forventninger, indtil jeg genetablerede kontakten i mit selvudviklingsforløb, og jeg tog ansvar for mit eget liv.

Jeg blev uddannet til sygeplejerske og har videreuddannelse og erfaring i ledelse, pædagogik og forskning. Siden 1988 har jeg udforsket den alternative verden og selv tilbudt clairvoyant vejledning, healing. regressionsterapi, kunstterapi og lydhealing.

Jeg er fraskilt, har 1 søn og 2 børnebørn. I dag er jeg pensionist og vier mit liv til Hjertets Visdom, hvor jeg kanaliserer ENHEDEN.  

 

 

 

 

 

Vedtægter for Foreningen

Hjertets Visdom - Wisdom of the heart.


§1- Foreningen er hjemmehørende i Holbæk Kommune
§2 - Foreningens Formål:
At arbejde i den nye tids energifor at give jorden, dyrene og menneskene et større energetisk løft.
At styrke kærlighedsenergien og skabe et samfund, hvor vi lever ifred med hinanden.
At styrke intuitionen og kontakten til den åndelige verden.
At skifte fokus fra Jeg til Vi, og skabe et kraftcenter, hvor alle hjerters healende kraft forbindes.
At Sophia Kristina Nielsen kanaliserer budskaber fra Enheden
Foreningens virke udøves efter generalforsamlingens og bestyrelsens beslutninger. Der kan etableres lokale afdelinger af foreningen. Disses virke og Økonomi fastsættes af bestyrelsen efter aftale.
§3 - Medlemskab:
Som medlemmer kan optages alle enkeltpersoner, foreninger og grupper, der støtter foreningens formål.
Medlemskab giver stemme- og valgret på generalforsamlingen
§4 - Kontingent:
Kontingent er frivilligt og giver livsvarigt medlemskab
§ 5 - Bestyrelse og ledelse:
Foreningens bestyrelse består af 3 -7 medlemmer samt 2 suppleanter, der kan deltage i bestyrelsesmØderne med
taleret, men uden stemmeret.
Bestyrelsen konstituere r sig efter genera lforsamf ingen.
Valg til bestyrelsen sker for en periode på 2 år.
I lige år er formanden og et (evt. 2 eller 3) medlemmer på valg.
I ulige år er kasserer, sekretær og et medlem på valg.
Hvert år vælges 2 suppleanter samt 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
I tilfælde, hvor et medlem af bestyrelsen træder ud, indtræder 1 suppleant i bestyrelsen, og denne kan konstitueres på ny.
§6 - Generalforsamling:Ordinær generalforsamling afholdes l gang årligt inden udgangen af april måned med følgende dagsorden:
1.Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år og tanker for det kommende.
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
4. lndkomne forslag.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
6. Valg af revisor og revisorsuppleant
7. Evt.
lndkaldelse til generalforsamling sker med mindst 4 ugers varsel. Forslag til behandling skal være formanden i hænde senest 2 uger før.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, hvis et flertal i bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne ytrer ønske herom.
Afstemning kan kun foregå via fremmøde.
§7 - Vedtægtsændringer:
Ændring af vedtægter kan ske på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, når mindst 2/3 at de afgivne
stemmer er for forslaget.
Ændringen træder i kraft fra datoen på den generalforsamling de vedtages på.
§ 8 - Økonomi:
Foreningen opnår sine indtægter gennem medlemskontingenter, donationer og fonde.
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Kassereren fører nøje regnskab over foreningens indtægter og udgifter.
Foreningens regnskab revideres af 1 revisor, der er valgt på generalforsamlingen.
§9 - Tegningsret
Formand og kasserer har hver for sig tegningsret.
§10 - Opløsning
I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder dens midler velgørende formål efter bestyrelsens beslutning.
  

Arbejdsgrundlag 2018

malet af Nanny Eyber

Arbejdsgrundlag 2018

Dette er en græsrodsbevægelse, hvor enkeltpersoner og grupper fra hele landet og uden for landets grænser arbejder sammen, så energien forbindes og hæves til hjertets visdom.

Medlemskab er frivilligt. Donationer kan betales ved bankoverførsel til Sparekassen Sjælland reg. 0520 konto 659984 eller mobil pay 49474.

Åbent stormøde:

Første onsdag i måneden året rundt afholdes kanaliseret meditation v. Sophia, hvor vi kontakter ENHEDEN i hjertet og får budskaber om den nye tid. Alle der deltager, får aktiveret erindringer, og kan dermed bidrage med opbygning af den nye tidsalder.

Mødet foregår i Multihuset Arenavej 1 - 4300 Holbæk.

Bestyrelsen deltager og lederen fra de lokale grupper. Foreningens medlemmer fra hele landet samt andre interesserede har mulighed for at deltage. Overnatning kan arrangeres eller det vil være muligt, at følge mødet live via facebook - Hjertets Visdom.

Aktuelle emner tages op.

Lokale grupper

Efter behov vil der oprettes lokale grupper, der er forbundet med hjerteenergien, over hele landet.

Sommerseminar

Hver sommer afholdes et weekendseminar, hvor alle fra hele landet inviteres.

Andre aktiviteter igangsættes efterhånden. Følg med på facebook - Hjertets Visdom eller hjemmesiden www.hjertets-visdom.dk